Juny 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Realització entrevistes del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball Tècnic/a auxiliar de sistemes per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'eivissa pel procediment de concursoposició

Enllaç a:
· Anunci dia i horari d'entrevistes en pdf

--------------------------------------
Acta realització primer exercici i puntuacions provisionals borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Acta realització primer exercici i puntuacions borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 3 de juny de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Anunci publicació decret llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball de tècnic/a auxiliar de sistemes

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 24 de maig de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de tècnic/a auxiliar de sistemes, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 54 de 24 d'abril de 2021.

Termini presentació sol·licituds: del 26 d'abril al 10 de maig de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci convocatòria en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica