Julio 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm.: 09/10

"Realització d'un mercat medieval amb venda de mercaderies amb parades, tallers demostratius, espectacles de carrer, decoració, direcció, realització, disseny, coordinació i gestió per als dies 7, 8 i 9 de maig de 2010"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: PEGASUS MERCADOS TEMATICOS, S.L.

Data: 6 de maig de 2010
- Import:vuitanta-sis mil dos-cents euros (86.200 €)
- IVA: tretze mil set-cents noranta-dos euros (13.792 €)
- Preu Total: noranta-nou mil nou-cents noranta-dos euros (99.992 €)

---------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat:  PEGASUS MERCADOS TEMÁTICOS SL
Data: 23 d'abril de 2010
Import:  vuitanta-sis mil dos-cents euros ( 86.200  €)
IVA:  Tretze mil set-cents noranta-dos euros ( 13.792  €)
Preu total:  Noranta-nou mil nou-cents noranta-dos euros ( 99.992 €)
Data de difusió: 26/04/2010

-------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 6 d'abril de 2010

Enllaç a:
· BOIB 23 de març de 2010
· Plec tècnic
· Plec administratiu 

Exp. Núm.: 46/09

"Suministro de dispositivos de identificación personal"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: TRC INFORMÁTICA, S.L.
- Data: 30 de març de 2010.
- Import: cinquanta-nou mil sis-cents setanta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (59.679´82 €)
- IVA: nou mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb setanta-set cèntims (9.548´77 €)
- Preu Total: seixanta-nou mil dos-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims (69.228´59 €)

---------------------------------------------------------------------
Nota:
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: TRC INFORMATICA, S.L.
Data: 16 de març de 2010
- Import:  cinquanta-nou mil sis-cents setanta euros amb vuitanta-dos cèntims (59.679´82 €)
- I.V.A.: nou mil quatre-cents vuitanta euros (9.480 €)
- Import total:  seixanta-nou mil dos-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta nou cèntims (69.228´59 €).
Data difusió: 19 de març de 2010

Exp. Núm. 8/10

"Contractació del disseny, intal·lació, gestió integral i manteniment en el domini públic municipal d'un sistema de transport individualitzat mitjançant el prèstec de bicicletes a la Ciutat d'Eivissa"

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada del dia vint-i-u de febrer de dos mil onze, adoptà, entre d'altres el següent acord: declarar desert l'expedient de contractació 8/10 "Disseny, instal·lació, gestió integral i manteniment en el domini públic municipal d'un sistema de transport individualitzat mitjançant el préstec de bicicletes a la ciutat d'Eivissa", atès que l'única empresa presentada no compleix amb els plecs reguladors de la licitació. Notificar l'acord als interessats.
Data de difusió: 24 de febrer de 2011.

---------------------------------------------------------
Nota a 4 de febrer de 2011: "Reunida la Mesa en data 13 d'abril de 2010 per l'obertura de la proposició econòmica, es proposà passar l'expedient complet a informe de la tècnica corresponent a fi d'estudiar i valorar l'oferta presentada. Mitjançant la present es comunica que, havent-se emès l'esmentat informe , la Mesa es reunirà el dia 7 de febrer de 2011 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino".

----------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 29 de març de 2010.
BOIB: núm. 41 de data 13/03/2010 anunci núm. 5476

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu

Exp. Núm. 41/09

“Confección del expediente de contratación del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de instalaciones deportivas de agua y salud en Can Misses ”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: JULIO SANCHEZ MENDEZ
- Data: 22 de març de 2010.
- Import: trenta-vuit mil euros (38.000 €)
- IVA: sis mil vuitanta euros (6.080 €)
- Preu Total: quaranta-quatre mil vuitanta euros (44.080 €) 
 
----------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: JULIO SANCHEZ MENDEZ
- Data: 22 de febrer de 2010
- Import: trenta-vuit mil euros (38.000 €)
- I.V.A.: sis mil vuitanta euros  (6.080 €)
- Import total: quaranta-quatre mil vuitanta euros (44.080 €).