Junio 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 4/10 C

"Projecte d'implantació de contenidors escamotejables per recollida de R.S.U. i recollida selectiva amb accés superficial a Sa Penya"

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
Entidad: MELCHOR MASCARO, S.A.
- Fecha: 14 de octubre de 2010
- Importe: ciento veintiseis mil doscientos cincuenta y tres euros con treinta y siete céntimos (126.253.37 €)
- IVA: veintidos mil setecientos veinticinco euros con sesenta céntimos (22.725.60 €)
- Precio Total: ciento cuarenta y ocho mil novecientos setenta y ocho euros con noventa y siete céntimos (148.978.97 €)
Fecha difusión: 22/10/2010

Leer más...

Exp. Núm. 6/10 C

"Projecte de rehabilitació de la plaça Espanya"

ADJUDICACIÓN
Entidad: HERMANOS PARROT, S.A.
- Fecha: 7 de enero de 2011
- Importe: ciento ochenta mil trescientos setenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos (180.374,37 €)
- IVA: treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete euros con treinta y nueve céntimos (32.467,39 €)
- Precio Total: doscientos doce mil ochocientos cuarenta y un euros con setenta y seis céntimos(212.841,76 €)
Fecha difusión: 12 de enero de 2011

Leer más...

Exp. Núm. 5/10 C

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el carrer de la Mare de Deu"

ADJUDICACIÓN  
Entidad: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI SL
Fecha: 13 de enero de 2011 .
Importe: ochenta y tres mil trescientos noventa euros con veintiseis céntimos (83.390,26 €)
IVA: Quince mil diez euros con veinticinco céntimos (15.010,25 €)
Preu total: Noventa y ocho mil cuatrocientos euros con cicuenta y ún céntimos ( 98.400,51 €)
Fecha de difusión: 19 de enero de 2011

Exp. Núm. 7/10 C

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el barri de Poble Nou"

ADJUDICACIÓN
Entidad: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI SL
Fecha: 7 de enero de 2011 .
Importe: ciento noventa y cuatro mil ciento ochenta y siete euros con veintinueve céntimos (194.187,29 €)
IVA: Treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres euros con setenta y un céntimos ( 34.953,71 €)
Preu total: doscientos veintinueve mil ciento cuarenta y un euros (229.141,00 €).
Fecha formalización: 13 de enero de 2011.
Fecha difusión: 19 de enero de 2011

Exp. Núm. 8/10 C

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut i els projectes d'instal.lacions necessaris per a l'ampliació de Sa Pexateria i urbanització de l'entorn afectat"

-Fecha formalización contrato: 4 de marzo de 2011

--------------------------------------------------
Entidad: RAFAEL PERERA LEOZ

Leer más...

Exp. Núm. 9/10 C

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte i l'estudi de seguretat i salut de renovació d'infraestructures urbanes a Vara de Rei i el seu entorn"

ADJUDICACIÓN
-Entidad: ALDAY JOVER ARQUITECTOS, S.L.P.
- Fecha: 25 de febrero de 2011
- Importe: cuarenta y nueve mil euros (49.000 €)
- IVA: ocho mil ochocientos veinte euros (8.820 €)
- Precio total: cincuenta y siete mil ochocientos veinte euros (57.820 €)
- Fecha de formalización contrato: 7 de marzo de 2011

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
15
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
20