Octubre 04, 2023

ajuntamentdaltvila

Àrea econòmica i d'Administració Municipal

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
- Economia i Hisenda ( Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral).
- Pressupostos i comptabilitat.
- Sistemes d’informació i millora contínua.
- Transparència.
- Secretaria General i Serveis Jurídics.
- Potestat sancionadora.
- Responsabilitat patrimonial.
- Contractació.
- Desenvolupament Local.
- Padró i Estadística.
- Recursos Humans.
- Servei d’atenció al ciutadà.
- Policia local, trànsit, seguretat ciutadana.
- Protecció Civil.
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors

Àrea de Territori i Sostenibilitat

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
- Urbanisme i Activitats.
- Patrimoni.
- Habitatge.
- Medi Ambient.
- Platges.
- Mobilitat i Transport Urbà.
-Serveis municipals d’aigua i clavegueram, enllumenat públic, i de neteja, conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals.
- Gestió i execució de projectes d’obres municipals
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.

Àrea de Benestar Social i Serveis a les Persones

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
-Cultura.
- Arxiu municipal.
- Festes.
- Joventut.
- Educació.
- Benestar Social.
- Comerç.
- Turisme.
- Treball i Formació.
- Esports.
- Participació Ciutadana.
- Normalització lingüística.
- Salut pública i benestar animal.
- Cementiris.
-Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.