Julio 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Adjudicación definitiva paradas Mercado de Navidad y productos navideños

DECRETO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE UNA PARADA DEL MERCADO DE NAVIDAD Y PRODUCTOS NAVIDEÑOS 2018-2019

· Decreto de adjudicación definitiva en pdf

_____________________________________________

Adjudicar de forma definitiva los puestos del Mercado de Navidad y productos navideños 2018-2019 a las personas abajo relacionadas, una vez aportada la documentación exigida en las Bases y pagadas las tasas reglamentarias.

Enlace a:
· Decreto adjudicación definitiva en pdf

Leer más...

Anunci de cobrament període voluntari exercici 2018

Per a l'any 2018, el termini d’ingrés en període voluntari per al cobrament dels tributs municipals, de venciment periòdic i notificació col·lectiva, relacionats a continuació, serà el comprès entre el dia 15 de juliol i el 17 de setembre de 2018 (a.i.):
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
- Impost sobre béns Immobles de naturalesa rústica.
· Exaccions municipals unificades sobre immobles que comprenen els següents:
-Taxa per recollida de fems.
-Taxa per entrada de vehicles i reserva d’aparcament.
- Rebuts del servei municipal d’aigües de parcial de sanejament.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
· Exaccions municipals unificades sobre comerços i indústries i activitats professionals, que comprenen les següents:
-Taxa per recollida de fems.
-Taxa per entrada de vehicles i reserva d’aparcament.
- Impost sobre activitats econòmiques.
Data de càrrec dels rebuts domiciliats a les entitats bancàries: 7 d’agost de 2018.

Els contribuents afectats poden realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines del Servei de Recaptació Municipal, situades al c. Canàries, 35, 1r d’Eivissa, de les 9.00 h a les 14.00 h, de dilluns a divendres, durant l’esmentat termini. Per tal de facilitar el pagament dels tributs municipals s’han emès documents cobradors dels esmentats tributs que s’han tramès als contribuents afectats. Aquests poden realitzar el pagament presentant aquests rebuts a qualsevol oficina de les entitats col·laboradores o bé poden realitzar el pagament a través d’internet, connectant-se amb qualsevol de les pàgines web de les entitats col·laboradores o de la pàgina web de l’Ajuntament: www.eivissa.es, a l’apartat de pagament d’impostos.
Entitats col·laboradores:
- Banco Sabadell
- CaixaBanc (La Caixa)
- Bankia
- Banco Santander
- Banca March.
- BBVA.
- Banco Popular

En el cas de no rebre els documents cobradors, han de realitzar el pagament a les oficines del carrer Canàries, 35, 1r d’Eivissa, durant l´esmentat termini. Si us falta algun avís o voleu resoldre algun dubte sobre el document cobrador o sobre el procediment de cobrament podeu acudir al departament de Gestió Tributària o de Tresoreria, situats al carrer Canàries, 35, planta baixa.
El període executiu s’inicia el dia següent a la finalització del termini d’ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes es realitzarà pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al pagament i amb els corresponents recàrrecs.

Anuncio de licitación instalaciones temporales en las playas de Ibiza

Se hace público que en fecha de 27 de marzo de 2018 se ha acordado por la alcaldía convocar licitación para el contrato de "Licitación contrato patrimonial. Autorizaciones y concesiones demaniales. Explotación de las instalaciones temporales en las playas del término municipal de Ibiza (Años 2018-2021) ", expediente 4723/2018.

Datos para la obtención de información: www.contrataciondelestado.es.
Plazo para presentación de ofertas: dentro de los quince días naturales siguientes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio en la plataforma de contratación pública del estado.
Fecha de publicación: 27 de marzo de 2018.

Ibiza, 27 de marzo de 2018.
LA CONCEJALA DELEGADA,
Montserrat García Cuenca.