Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Formació interna

L'Ajuntament d'Eivissa regula la formació interna dels treballadors mitjançant el Conveni col·lectiu per al personal laboral i el pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari.

En tots dos documents s'estableix que la formació professional és un objectiu prioritari en l'estratègia de millora dels serveis que l'Ajuntament d'Eivissa presta als ciutadans, i que a més constitueix un factor bàsic de l'augment de motivació i integració dels empleats públics.

En aquesta línia, el consistori proposa polítiques de formació per a diferents casos, com l'adaptació a un nou lloc de treball, afavorir la promoció interna, i per al reciclatge i la capacitació professional.

Per a això, de forma anual, i negociat prèviament amb els representants dels treballadors, el Consistori elabora i aprova un Pla de Formació Contínua de Personal, que recull de manera planificada els objectius de la formació, les accions i cursos a realitzar.

Processos selectius

L'accés com a empleat públic a l'Ajuntament i els seus organismes autònoms s'aconsegueix després de superar el corresponent procés selectiu, sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com de publicitat de les convocatòries i de les seues bases, i transparència.

Les persones interessades poden accedir a tota la informació relacionada amb cada convocatòria i fer un seguiment de les puntuacions obtingudes a través de l'apartat “processos selectius” a la pàgina web municipal, sense necessitat de desplaçar-se personalment a les oficines municipals.

Durant el seu desenvolupament, es garantirà la imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, així com la independència i discrecionalitat tècnica en les seues actuacions.

El sistema d'accés als diferents llocs de treball reservats a personal funcionari ve establert en la Relació de Llocs de treball de Personal Funcionari (RPT) i s'hi determina quins llocs són d'entrada i els que són susceptibles de proveir mitjançant la lliure designació o concurs de mèrits.

Per al personal laboral, el conveni col·lectiu preveu la provisió de llocs de treball davant la creació d'un nou lloc o bé per a una vacant, així com la promoció professional i interna, per als quals es convocaran les oportunes proves de selecció.

Regidoria de Recursos Humans

El departament de Recursos Humans és el responsable de l'administració i gestió del personal municipal que conforma l'Ajuntament d'Eivissa i que suma en l'actualitat 471 treballadors, entre personal funcionari i laboral.

Entre les seues múltiples funcions, s'encarrega d'organitzar els processos selectius per a l'ingrés del personal, així com d'elaborar i tramitar les convocatòries de promoció interna i provisió de llocs de treball.

És el departament que s'ocupa de la gestió de tot allò relacionat amb la vida laboral dels treballadors del consistori, des de la confecció de les nòmines i la certificació dels serveis prestats, fins a les incidències, a més de nombrosos tràmits.

Una de les seues principals funcions és presentar anualment davant l'òrgan competent la proposta de creació o modificació de places i llocs de treball, segons les necessitats plantejades pels serveis municipals i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

A més, és el departament encarregat de mantenir una relació directa amb els representants sindicals en totes les qüestions relacionades amb els drets laborals i l'organització interna dels treballadors.

La relació laboral entre l'Ajuntament d'Eivissa i el personal de la institució està regulada pel conveni col·lectiu per al personal laboral i pel pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa.

La plantilla de personal de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l'any 2016 és la següent:
Personal funcionari: 294
Personal laboral: 85
Personal eventual: 5
Personal laboral indefinit (no fix): 22
Patronat Municipal Museu d'Art Contemporani: 6
Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa: 34
Patronat Municipal de Música d'Eivissa: 25


Centres de Treball:
Els empleats es troben distribuïts en diferents centres de treball:

Dalt Vila (Plaça d'Espanya, 1); Can Botino (carrer de Pere Tur, 1); Edifici Cetis I i II (carrer de Canàries, 35); C-19 (carrer de Castella 19); Can Ventosa (avinguda d'Ignasi Wallis, 25); Departament de Vies Públiques, Medi ambient i Mobilitat (carrer de Carles III, 4); UTS Eixample i Escoleta Municipal (carrer Fra Vicent Nicolau, 7); UTS Sa Riba (Plaça de sa Riba, 12); UTS Ponent (carrer de Formentera, 11) i Servei d'Ocupació (carrer de Vicent Serra, 25).

També es troben al Centre de Protecció d'Animals (Ctra. Eivissa- Sant Antoni, km.3,5 Sa Coma); Cementeri Vell (av. de Sant Jordi s/n.); Cementeri Nou (barri de Cas Mut s/n); Viver d'Empreses (carrer de l'Arquebisbe Cardona Riera, 19); Museu Puget (carrer de Sant Ciriac, 16); Centre Madina Yabisa (carrer Major, 2); Dipòsit municipal de vehicles (carrer Voluntariat, 5).

Els centres de treball inclouen a més l'Escoleta Can Cantó i els col·legis Sa Blanca Dona, Can Misses, Can Cantó, Cas Serres, Portal Nou, Poeta Villangómez, Sa Graduada, Sa Joveria i Sa Bodega. Casa Broner, Museu d'Art Contemporani d'Eivissa i les piscines municipals Es Viver i Can Misses, també integren la xarxa d'espais municipals d'Eivissa.