Mai 25, 2019

ajuntamentdaltvila

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa, presidida per l'Alcalde, sr. Rafael Ruiz González, està integrada per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la Corporació.

La conformen els següents membres de la Corporació Municipal:
1.- Regidora, Sra. Rosa María Rubio García.
2.- Regidor, Sr. Juan Ribas Ferrer
3.- Regidora, Sra. Elena López Bonet.
4.- Regidor, Sra. María del Carmen Boned Verdera.
5.- Regidor, Sra. Gloria Corral Joven.
6.- Regidor, Sra. Montserrat García Cuenca.
7.- Regidora, Sra. Estefanía Torres Sánchez.

La Junta de Govern Local té assignades les següents atribucions:
a) L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les següents atribucions que l’Alcaldia l’hi delega de conformitat al previst a l’article 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:
- Aprovar la oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
- Informar les peticions de declaracions d’interès general dels usos i activitats en sol rústic.
- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística quan la sanció sigui igual o superior a 6000 euros.
- Resolució de procediments de ruïna.
c) Les altres que expressament l’hi atribueixi el Ple de la Corporació i que són:
- La concertació de les operacions de crèdit la quantia de les quals acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost- excepte les de tresoreria, que l’hi correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent del ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
- Les competències que com a òrgan de contractació té atribuïdes per la Disposició Addicional Segona del Reial Decret 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Les competències que en matèria d’adjudicació de concessions sobres els bens de la Corporació, adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com la alienació del patrimoni té atribuïdes per la Disposició Addicional segona Reial Decret 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió, de conformitat a l’atribució delegada que consta als anteriors apartats, encara que no estiguin previstos al pressupost.
- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
- L’establiment i modificació de preus públics conforme al previst a l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En els acords que s’adoptin per la Junta de Govern Local en virtut de la present delegació, es farà constar aquesta circumstància i s’entendran dictats per l’òrgan delegant com a titular de la competència originària, essent immediatament executius.
La delegació efectuada en virtut de lo dispost a l’anterior apartat, compren la facultat de resolució dels recursos de reposició que pels interessats es puguin formular.

El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general als articles 114 a 118 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, a excepció de lo relatiu als recursos de reposició que seran resolts per l’òrgan delegat.

Convocatòries de la Junta de Govern Local