Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 41/09

“Confección del expediente de contratación del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de instalaciones deportivas de agua y salud en Can Misses ”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: JULIO SANCHEZ MENDEZ
- Data: 22 de març de 2010.
- Import: trenta-vuit mil euros (38.000 €)
- IVA: sis mil vuitanta euros (6.080 €)
- Preu Total: quaranta-quatre mil vuitanta euros (44.080 €) 
 
----------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: JULIO SANCHEZ MENDEZ
- Data: 22 de febrer de 2010
- Import: trenta-vuit mil euros (38.000 €)
- I.V.A.: sis mil vuitanta euros  (6.080 €)
- Import total: quaranta-quatre mil vuitanta euros (44.080 €).

 

 

Exp. Núm. 45/09

"Seu electrònica i portal de la ciutadania de l´Ajuntament d´Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  INDENOVA, S.L.
Data: 16 de març de 2010
- Import: cinquanta-nou mil dos-cents cinquanta ceèntims (59.250€)
- IVA: nou mil quatre-cents vuitanta euros (9.480 €)
-Preu Total: seixanta-vuit mil set-cents trenta cèntims (68.730 €)

----------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: INDENOVA, SL
· Data: 22 de febrer de 2010
· Import: cinquanta-nou mil dos-cents cinquanta euros (59.250 €)
· I.V.A.: nou mil quatre-cents vuitanta euros  (9.480 €)
· Import total: seixanta-vuit mil set-cents trenta euros (68.730 €)

Exp. Núm. 44/09

“Portal del Proveïdor per l´automatització del procés de factura electrònica a l´Ajuntament d´Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  INDENOVA, S.L.
Data: 16 de març de 2010
- Import: cinquanta-set mil dos-cents cinquanta euros (57.250 €)
 -IVA: nou mil cent seixanta euros (9.160 €)
-Preu Total: seixanta-sis mil quatre-cents deu euros (66.410 €)

-----------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: INDENOVA, SL
· Data: 22 de febrer de 2010
· Import: cinquanta-set mil dos-cents cinquanta euros (57.250 €)
· I.V.A.:  nou mil cent seixanta euros  (9.160 €)
· Import total: seixanta-sis mil quatre-cents deu euros (66.410 €).

Exp. Núm. 3/10

"Subministre, amb la modalitat d’arrendament financer amb opció de compra (LEASING), del moblament dels edificis Torre l i Torre ll de l’Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA 
Entitat:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
Data:  25 d'agost de 2010.
Import:  un milió dos mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims  (1.002.445,60 €)
IVA: seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims  (62.652,85 €)
Preu total:  un milió cent vuitanta-dos mil vuit-cents vuintanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims  (1.182.885,81 €)  per l'arrendament financer, amb l'import de l'opció de compra de seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (62.652,85 €), més l'IVA corresponent, onze mil dos-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (11.277,51 €), el que fa un preu total per l'opció de compra de setanta-tres mil nou-cents trenta euros amb trenta-sis cèntims (73.930,36 €)

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
- Entitat: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- Data: 7 de juliol de 2010
- Import: un milió dos mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims (1.002.445.60 €)
- IVA: cent vuitanta mil quatre-cents quaranta euros amb vint-i-un cèntims (180.440.21 €)
- Preu Total: un milió cent vuitanta-dos mil vuit-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims (1.182.885.81 €) per l'arrendament financer, amb l'import de l'opció de compra de seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (62.652.85 €), més l'I.V.A. corresponent onze mil dos-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (11.277.51 €), el que fa un preu total per l'opció de compra de setanta-tres mil nou-cents trenta euros amb trenta-sis cèntims (73.930.36 €)
- Data difusió: 12 de juliol de 2010

-----------------------------------------------------
Nota a 15 d'abril de 2010:
Atès el volum de documentació administrativa a examinar, mitjançant la present us comuniquem que la Mesa d'obertura de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació B i D.1 no avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre núm. 2) prevista per al dia 19 d'abril de 2010 a les 10.00 h, queda suspesa fins a la finalització de l'examen de l'esmentada documentació, moment en el qual es procedirà a convocar la data de la pertinent Mesa d'obertura d'ofertes relatives als criteris no avaluables.

--------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 16 de febrer de 2010.
Termini de presentació d'ofertes: fins el  9 d’abril de 2010.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Inventari
· Quadre d'amortització
· Situació CETIS
· Memòria Torre 1
· Memòria Torre 2
· Plànols Torre 1
· Plànols Torre 2
· Detalls Torre 1
· Detalls Torre 2 (1)
· Detall Torre 2 (2)

Exp. Núm. 43/09

"Dotació de maquinària de climatització, climatitzadors i refredadores, als edificis municipals situats al edifici del CETIS"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
- Data: 16 d'agost de 2010
- Import: cent quaranta-quatre mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims (144.525.27 €)
- IVA: vint-i-sis mil catorze euros amb cincuanta-cinc cèntims (26.014.55 €)
- Preu Total: cent setanta mil cinc-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (170.539.82 €) 
Data de difusió: 6 de setembre de 2010

----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA
Data: 20 de juliol de 2010.
Import: cent quaranta-quatre mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims (144.525,27 €)
IVA: vint-i-sis mil catorze euros amb cinquanta-cinc cèntims ( 26.014,55 €)
Preu total: cent setanta mil cinc-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims ( 170.539,82 €)
Data difusió: 22 de juliol de 2010

------------------------------------------
Nota a 30 de juny de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 5 de juliol de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació".

-----------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Un criteri d'adjudicació, el preu.
Termini de presentació d'ofertes: fins el  8 de març de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Memòria CETIS
· Projecte CETIS AA
· BOIB 20/02/2010
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319