Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 11938/2020 Modificat 05

"Servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present se us dona trasllat de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2021:
· Acord en pdf

Exp. Núm. 11806/2021

"Subministrament de tendal a l'espai per practicar esport a l'aire lliure de l'Avinguda Vuit d'Agost".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7192/2021

"Explotació, per tercers, d'autorització d'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre, per als serveis de temporada en platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2021".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. núm. 30655/2020

Modificació núm. 3 del contracte de "Gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto y orgánica), selectiva (vidrio, envase ligero, paper y cartón); así comp para la limpieza viaria y de playas del municipio de Ibiza."

Mitjançant el present es dona trasllat de l'acord que l'Ajuntament en Ple en data 25 de febrer de 2021, va adoptar el següent acord:
· ACORD EN PDF

Exp. Núm. 36482/2020

"Subministre de mobiliari del nou edifici del centre d'acollida municipal".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de Contractació de l'Estat

Exp. Núm. 28813/2020

"Servicios de asistencia externa para el control de calidad y supervisión de los servicios regulados en el contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas"

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat