Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta revisió valoració mèrits borsa de treball de Psicòleg/a

Acta de revisió de les al.legacions efectuades en relación valoració de mèrtis acreditats pels aspirants del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs oposició

Enllaç a:

- Anunci en PDF

Anunci llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització de personal funcionari de carrera i laboral fix, mitjançant concurs oposició

Resolució núm. 2023-1799 de data 23/02/2023, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procediment d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir com a personal funcionari de carrera i laboral fix, mitjançant el concurs oposició les places derivades de l’aplicació de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, incloses en l’oferta d'ocupació pública extraordinària de l'any 2022 de l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:

- Anunci en PDF

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34