Novembre 28, 2021

ajuntamentdaltvila

Anunci resultats quart exercici i llista provisional convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés)

Anunci resultats quart exercici i llista provisional convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés).

S'atorga un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del present anunci, per a aquells aspirants que ho desitgen, presentin les al·legacions que consideren mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la seua Seu electrònica. Data publicació en seu: 26 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Llegeix més...

Valoració provisional entrevista i mèrits borsa de d'auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar mitjançant el sistema de concurs

L’aspirant podrà formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Data de publicació a la seu electrònica: 18 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Valoració provisional entrevista i mèrits en pdf

Llegeix més...