Juliol 31, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran dins el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021.

Termini presentació sol·licituds: del 14 al 25 de juny de 2021.

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021.

Termini sol·licituds: 10 al 14 de maig de 2021.

Llegeix més...