Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria per a la provisió temporal del lloc de Treball de Director de Recursos Humans i Personal

Es comunica que per resolució núm. 2022-7682 de data 29/07/2022, s'han aprovat les bases i la convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de lliure designació.

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 d’agost fins al 6 de setembre de 2022, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de fosser a l’Ajuntament d’Eivissa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de fosser corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021) amb número de codi Fos005, mitjançant el sistema de concurs-oposició pel torn d'accés lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, grup de classificació C2 i la formació de la corresponent borsa d'ocupació temporal.

Publicat en el BOE núm. 200 de 20 d'agost de 2022. Termini presentació sol·licituds: del 21 d'agost fins al 9 de setembre de 2022.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34