abril 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple extraordinari de 30 de juny de 2011

Data: 30-06-11 A les 19 hores: 1ª Convocatòria
Data: 04-07-11 A les 19 hores: 2ª Convocatòria

De conformitat amb el que disposa l'Art. 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, se us convoca a la sessió ressenyada, que se celebrarà en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, situat a les dependències de l’edifici de Can Botino, al C/. Pere Tur, núm. 1, en la data i hora indicades, segons l'ordre del dia que figura a continuació.

Ciutat d'Eivissa a 27 de juny de 2011

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,
Sgt. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

ORDRE DEL  DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
 - Acta núm. 10/11, de data 11 de juny, de constitució de la Corporació
2n. Escrits de constitució dels grups polítics i designació dels portaveus
3r. Proposta del Grup Popular sobre la periodicitat de sessions.
4t. Propostes d’Alcaldia sobre la creació i composició de Comissions Informatives.
5è. Nomenament de representants a òrgans Col·legiats.
6è. Resolució de l’Alcaldia relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local i la delegació d’atribucions.
7è. Proposta i comunicació de càrrecs amb dedicació exclusiva i altres.
8è. Proposta sobre determinació de places per a personal eventual.
9è. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

EL SECRETARI-ACCTAL.
Sgt.: Joaquim Roca Mata