Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 26 de juny de 2015

1ª Convocatòria:
Divendres 26 de juny, a les 9.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 29 de juny, a les 9.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Als efectes que preveu l’art. 195 de la Llei 5/85 i art. 37.1 del RD 2568/86, se us convoca a la sessió que tendrà lloc al Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Eivissa, situat a l’Edifici de Can Botino, C/. Pere Tur, núm. 1, el pròxim dia 13 de juny a les 10 hores en primera convocatòria i en el seu cas el dia 15 de juny a la mateixa hora en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1r. Constitució de la Mesa d’Edat.
2n. Comprovació de credencials.
3r. Jurament o promesa dels Regidors.
4t. Elecció d’Alcalde.
5è. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.
6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 13 de juny de 2015*.

Eivissa,

L’ALCALDESSA;
En funcions

EL SECRETARI-ACCTAL.,

* S’informa als regidors electes que el dia 13 de juny de 2015, a les dependències de Secretaria General, estarà a la seua disposició la documentació relativa a l’Inventari de Béns de la Corporació i dels seus organismes autònoms, així com els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació dipositats a la caixa municipal i a entitats bancàries, tal i com estableix l’article 36 del RD 2568/86, de 28 de novembre.

Ordre del dia del Ple ordinari de 30 d'abril de 2015

1ª Convocatòria:
Dijous 30 d'abril, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 4 de maig, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple extraordinari de 10 d'abril de 2015

1ª Convocatòria:
Divendres 10 d'abril, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 13 d'abril, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple ordinari de 26 de març de 2015

1ª Convocatòria:
Dijous 26 de març, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 30 de març, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple extraordinari de 22 d'agost de 2014

1ª Convocatòria:
Divendres 22-08-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 25-08-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Data: 11 d'agost 2014 A les 11 hores:1ª Convocatòria
Data: 13 d'agost 2014 A les 11 hores: 2ª Convocatòria

De conformitat amb el que disposa l'Art. 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se us convoca a la sessió ressenyada, que se celebrarà en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, situat a les dependències de l'edifici de Can Botino, al C/. Pere Tur, núm. 1, en la data i hora indicades, segons l'ordre del dia que figura a continuació.

Ordre del dia:
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Presa de possessió dels nous Regidors del Partit Popular.
3r. Elecció d'Alcalde.
4t. Jurament o promesa de l'Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.

Ordre del dia del Ple Ordinari de 30 d'abril de 2014

1ª Convocatòria:
Dijous 30-04-14, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 02-05-14, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf