Febrer 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de remodelació de l’Avinguda Sant Jordi entre l’Avinguda de la Pau i el carrer Font i Quer"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Islasfalto, S.L.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (432.853,86 €)
IVA: Seixanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (69.256,62 €)
Preu total: Cinc-cents dos mil cent deu euros amb quaranta-vuit cèntims (502.110,48 €)
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional l’entitat:
ISLASFALTO, S.L
Per un import de
-          Quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (432.853,86 €)
-           IVA seixanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (69.256,62 €)
-           Total de cinc-cents dos mil cent deu euros amb quaranta-vuit cèntims (502.110,48 €)

Data: 24/09/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Nota a 16 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 21 de setembre  a les 11,00 hores.    

---------------------------------------------------------------------------------------------
Document afegit l'1 de setembre:
Pressupost i medició

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 11 de setembre de 2009.

Enllaç a:
Plec administratiu 
Memòria av. de Sant Jordi 
Planos
Plànols annexes
Annexe 1 
BOIB 29 d'agost 20009