Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització mitjançant concurs extraordinari de mèrits

Resolució núm. 2023-1927 de data 27/02/2023, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procediment d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir com a personal funcionari de carrera i laboral fix, mitjançant el concurs extraordinari de mèrits les places derivades de l’aplicació de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, incloses en l’oferta d'ocupació pública extraordinària de l'any 2022 de l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:

- Anunci en PDF

Convocatòria borsa de treball de monitor/a de temps lliure (BOIB núm. 27 de 2 de març de 2023). Termini presentació de sol·licituds: del 3 fins al 16 de març de 2023

Resolució núm. 2023-1527 de data 15/02/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de Monitor/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Enllaç a:

- Bases publicades al BOIB

Convocatòria borsa de treball de director/a de temps lliure (BOIB núm. 27 de 2 de març de 2023). Termini presentació de sol·licituds: del 3 fins al 16 de març de 2023

Resolució núm. 2023-1528 de data 15/02/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de Director/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Enllaç a:

- Bases publicades al BOIB

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34