Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta de valoració dels mèrits de la convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits

Enllaç a:
· Acta de mèrits en pdf

-----------------------------------------------
Constitució de la comissió de valoració i primera prova de català de la borsa extraordinària de treball de Policies Locals

Acta de constitució de la comissió de valoració i realització del primer exercici de la prova de català de la convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits.

Enllaç a:
· Acta en pdf


-------------------------------
Llista provisional d'admesos i exclosos a la borsa extraodinària de treball de Policies Locals
Decret de la llista provisional d'admesos i exclosos a la borsa extraodinària de treball de Policies Locals  de l'ajuntament d'Eivissa 

Termini de presentació d'al·legacions: de l'1 a l'11 de juny de 2016, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Decret llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------
Modificació de les bases de la convocatòria borsa extraordinària de treball d’aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals
Nou termini de 7 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de la modificació de les bases esmentades abans per tal que les persones interessades puguin presentar-se, si escau, a la borsa ressenyada.

Termini de presentació d'instàncies del 20 al 27 de maig, ambdos inclosos.

Enllaç a:
· Bases en pdf

-----------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 11 de març fins el dia 31 de març de 2016, ambdós inclosos.
Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
Plaça d'Espanya, 1 - Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.
3) Fotocòpia compulsada del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de Policia Local   expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.
4) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
5) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
El fet de constar a la llista d'admessos no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
6) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
7) Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats. La Comissió de Valoració no valorarà els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol·licitud de participar en el procés selectiu
8)  Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d’examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l’exclusió definitiva de l’aspirant.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzan el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud