Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci de la resolució de la constitució de la borsa de treball d'assistents socials per a l’acompliment del lloc de treballadors/es socials a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Resolució en pdf


---------------------------------------------------------
Acta de la revisió de mèrits per a la constitució d’un borsí de treballadors/es d'assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició:

Enllaç a:
· Acta en pdf


------------------------
Acta de presentació de mèrits per a la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials

Els aspirants disposaran de tres dies hàbils per presentar al·legacions respecte als resultats publicats a la seu electrònica. Data de publicació en seu: 14 d'octubre de 2016. (Del 17 al 19 d'octubre del 2016).

Enllaç a:
· Acta en pdf


-----------------------------------------
Acta de revisió de la prova pràctica per a la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials
Acta de revisió de la prova pràctica per a la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Acta revisió en pdf


------------------------------
Acta de valoració de la segona prova per a la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials
Els aspirants disposen de tres dies hàbils per presentar al·legacions respecte als resultats de la prova, a partir del dia següent a la publicació de l'acta (Data publicació: 29/08/2016)

Enllaç a:
· Acta segona prova en pdf


----------------------------------------------------------
Acta de la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball d'assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició:

Acta de la prova de coneixements de llengua catalana:

Enllaç a:
· Acta en pdf


---------------------------------------
Llista provisional admesos/es i exclosos/es per a la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials
Resolució de data 11 d’agost de 2016, per la qual s'aprova llista provisional d’aspirants ADMESOS i EXCLOSOS del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició per a l’acompliment del lloc de treball de treballador/a social

Nota: El període per presentar reparacions i possibles reclamacions anirà del 12 al 16 d'agost (ambdós inclosos)

Enllaç a:
· Llista provisional


---------------------------------------------------------
Nou termini de 10 dies hàbils: Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials

Nou termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de la modificació de les bases esmentada abans per tal que les persones interessades puguin presentar-se, si escau, a la borsa ressenyada.

Termini de presentació instanàcies del 15 al 26 de juliol, ambdós inclosos.

Enllaç a:

 

· Modificació de les bases

-----------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 8 de juny fins el 20 de juny de 2016, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
- Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
- SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.

4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex I de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud