Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 14 de novembre de 2016 per la qual s'aprova la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis al Patronat Municipal de Música d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

-------------------------------------------
Acta de valoració de mèrits de la convocatòria de borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa
Acta de valoració de mèrits de la convocatòria de borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa.
Data de publicació: 2 de novembre de 2016

Enllaç a:
· Valoració en pdf

---------------------------------------
Acta de presentació de mèrits de la convocatòria de borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa

Data publicació: 17/1072016

Enllaç a:
· Acta en pdf


---------------------------------------
Acta d'obertura de sobres de la tercera prova de la convocatòria de borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa
Els interessats disposen de tres dies hàbils per presentar al·legacions, a partir del dia següent a la data de publicació de l'acta (Data: 6 d'octubre de 2016)

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------
Es convoca els aspirants a l'obertura de sobres el 6 d'octubre, a les 8.30 h, a la 4a planta de l'Edifici Sa Colomina, c. de Canàries, 35.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------------------------
Acta de RECTIFICACIÓ de resultats de la segona prova de la convocatòria de borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa.
Pròxim exercici: dia 5 d'octubre de 2016, a les 10 hores .

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------------
Acta de resultats de la prova teòrica de la convocatòria de borsa de treball d'auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d'Eivissa.
Els interessats disposen de tres dies hàbils per presentar al·legacions, a partir de l'endemà de la publicació de l'acta (Data publicació: 23.09.2016)

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------------------------
Acta de la segona prova i solucionari de la convocatòria de borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa

Enllaç a:
· Acta en pdf
· Solucionari

---------------------------------------------------
Acta de la prova de català de la convocatòria d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa.

Enllaç a:
· Acta en pdf


Llista provisional d'admesos i exclosos: convocatòria d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa
Llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa:

 

Es concedeix un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (data publicació: 12/09/2016).

Enllaç a:
· Llistat en pdf

-------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

El període de presentació de sol·licituds és del dia 6 d’agost de 2016 fins el 19 d’agost de 2016, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registres d’entrada del Patronat Municipal de Música d’Eivissa:
- Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
- SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.

4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.
A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General del Patronat Municipal de Música. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria
· Model de sol·licitud
http://musica-eivissa.sedelectronica.es