Desembre 01, 2023

"Contracte d'explotació, per tercers, d'autorització d'ocupació de bens de domini públic marítim terrestre, per als serveis de temporada en platges al terme municipal d'Eivissa temporades 2023 a 2025".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat