Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagen

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dijous 16 de març.

L'Ajuntament d'Eivissa ha obert la convocatòria per la constitució d'una borsa de treball de director/a de temps lliure i una altra de monitor/a de temps lliure, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis al Consistori. El procediment de selecció serà el  sistema de concurs-mèrits.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dijous 16 de març. Les persones interessades han de tenir més de 18 anys, estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria, formació professional de primer grau o equivalent, així com estar en possessió d'alguna de les titulacions que les permeti exercir aquestes tasques, segons la convocatòria publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Així mateix, han de presentar el seu Document Nacional d’Identitat o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat; el certificat de nivell B1 de llengua catalana i un resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen que són de 9 euros.

També s’ha de presentar els documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs i el currículum vitae i documents que acreditin l'experiència laboral.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es; Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Borsa de treball de monitor de temps lliure per a cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa) o al Registre Electrònic General de l'Ajuntament, mitjançant cita prèvia (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia).

Les persones interessades poden consultar les bases completes de la convocatòria al  BOIB  número 27 de 2 de marc de 2023.

Wpp