Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

DECRET D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D'UNA PARADA DEL MERCAT DE NADAL I PRODUCTES NADALENCS 2018-2019

· Decret d'adjudicació definitiva en pdf

_____________________________________________

Adjudicar de forma definitiva les parades del Mercat de Nadal i productes nadalencs 2018-2019 a les persones a baix relacionades, una vegada aportada la documentació exigida a les Bases i pagades les taxes reglamentàries.

Enllaç a:
· Decret adjudicació definitiva en pdf

------------------------------
Acta de la Comissió d'avaluació per a l'adjudicació de parades de venda al Mercat de Nadal 2018-2019


Les persones sol.licitants disponsen d’un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa les observacions o reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presenti cap reclamació dins del termini de presentació, la llista provisional s’entendrà automàticament elevada a definitiva. (Data publicació: 15 de novembre de 2018)

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------------------
Mercat de Nadal i de productes nadalencs

Es comunica a totes les persones interessades en la sol·licitud per poder optar a llicència municipal per a venda, al mercat de Nadal i productes nadalencs al passeig de Vara de Rey del 30 de novembre de 2018 fins al 6 gener de 2019, que s’obre el període per presentar sol·licitud a partir del dia 25 d’octubre fins al 8 de novembre de 2018.

Les bases reguladores del mercat de Nadal i de productes nadalencs, es poden consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa i a la Seu electrònica: https://eivissa.sedelectronica.es.

Enllaç a:
· Informació i Tràmit on line
· Bases en pdf