Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 12 d’abril de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

I en compliment del que es disposa en l’article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini, l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Aixi mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://eivissa.sedelectronica.es ]. Si transcorregut dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord. (Anunci BOIB Núm. 056 - 28 / abril / 2022)