Febrer 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa d'educador/a social, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2021 .

Termini presentació: 26 de febrer al 12 de març de 2021.

Llegeix més...

Acta de valoració provisional de mèrits del procés selectiu 3 places d'oficial de segona jardineria

Acta de valoració provisional de mèrits del procés selectiu 3 places d'oficial de segona jardineria

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.2 de les específiques. Data de publicació: 8 de febrer de 2021

Enllaç a:
· Acta valoració en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
12
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
34
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
11