Octubre 18, 2018

ajuntamentdaltvila

Acta provisional de valoració de mèrits per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat

Les persones aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació. (Data: 16 d'octubre del 2018).
La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentàs cap reclamació.

Enllaç a:
· Acta valoració

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 27 d'agost de 2018 fins el dia 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Constitució de la borsa d'interins del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Resolució de data 2 de juliol de 2018, per la qual s'aprova aprova la constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dos places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
2
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
8