Agost 15, 2020

ajuntamentdaltvila

Convocatòria borsa de treball d'operari/ària de neteja amb caràcter laboral temporal

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de neteja per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 133 de 30 de juliol de 2020.

Llegeix més...

Convocatòria tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició promoció interna

Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició per promoció professional i interna a la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria alButlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per tractar-se d'una convocatòria per promoció interna de personal laboral i s'adreçaran al'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil o en dissabte, el termini s'entendrà ampliatfins el dia següent hàbil. Publicat al BOIB núm.124 de 14 de juliol de 2020.
Termini presentació finalitza: dilluns 3 d'agost de 2020.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
25
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10