Novembre 22, 2019

ajuntamentdaltvila

Acta revisió puntuació primer exercici i data segon convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Acta de la revisió de la puntuació del primer exercici de la prova teòrica convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local.

Una vegada resoltes les reclamacions, es convoca al Tribunal Qualificador i a les persones aspirants que han superat el primer exercici de la prova teòrica, per a la realització del segon exercici previst a la base 6.2.2. de la convocatòria (Cas pràctic), el dia 29 de novembre de 2019, a les 9 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Acta revisió i data segon exercici en pdf

Llegeix més...

Acta de realització, acta de valoració i acta de rectificació del segon exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Acta de realització del segon exercici de la segona prova i acta de valoració provisional d'aquest, del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local.

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol.licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. Data publicació acta valoració: 20 de novembre de 2019.

Enllaç a:
· Acta de rectificació de l'acta de valoració en pdf

· Acta valoració provisional en pdf
· Acta realització de la prova en pdf

Llegeix més...