Octubre 18, 2018

ajuntamentdaltvila

Acta provisional de valoració de mèrits per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat

Les persones aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació. (Data: 16 d'octubre del 2018).
La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentàs cap reclamació.

Enllaç a:
· Acta valoració

Llegeix més...

Constitució de la borsa d'interins del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Resolució de data 2 de juliol de 2018, per la qual s'aprova aprova la constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dos places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...