Gener 18, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta valoració provisional repetició de la segona prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes, motivadament, pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la següent prova. (Data publicació: 9 de gener de 2020).

Enllaç a:
· Acta provisional en pdf

Llegeix més...

Acta de valoració provisional quarta prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar observacions o reclamacions. Aquestes seran resoltes pel el Tribunal dins el termini dels set dies següents. Si no n’hi ha, transcorregut el termini per efectuar-les, aquesta llista s’entendrà elevada a definitiva. (Data publicació en seu: 9 de gener de 2020).

Enllaç a:
· Acta valoració provisional 4a prova

Llegeix més...