Juliol 06, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta de constitució de la comissió de valoració i de realització del primer exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de fosser.

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents (29 de juny a l'1 de juliol de 2020).

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de fossers/res.

Es nomena la Comissió de Valoració i es fixa el lloc, la data i l'hora de realització de la prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 17 al 19 de juny 2020, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació finalitza: dimarts dia 9 de juny

Termini: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Data publicació al BOIB: 10 de març de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria aprovades al BOIB en pdf
· Tràmit on line a la seu electrònica