Juliol 13, 2020

ajuntamentdaltvila

Informació pública sobre la versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi d’Eivissa (PMUS) i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE)

Anunci referent a la informació pública sobre la versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi d’ Eivissa (PMUS) i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) .

En compliment del que estableix l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de decembre , d’avaluació ambiental i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública la versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi d’Eivissa (PMUS) junt amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), que inclou resum no tècnic, durant un termini de quaranta i cinc dies hàbils comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, perquè totes les persones interessades puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.

La documentació que es correspon amb la versió inicial del PMUS i EAE són a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa:
https://eivissa.sedelectronica.es/board

I als següents enllaços:
· PMUS en pdf
· AEA en pdf

Aturada de serveis temporal per manteniment de sistemes informàtics

Per raons de la posada en funcionament del nou servidor IBM Power 9 (As400), el dimarts 23, el dimecres 24 i el dijous 25 de juny, a partir de les 15:30 i fins a la finalització (estimació 8 hores cada dia) s'interrompran les aplicacions allotjades en ell i per tant, els serveis relacionats:

· Emissió de Certificats de Viatge
· Autoliquidacions
· Portal de Factures

Pregam disculpeu les molèsties.

Dates de cobrament Periode Voluntari exercici 2020

Es comunica que les dates de cobrament en període voluntari per a l´exercici 2020 seran les compreses entre el dia 17 d´agost i el dia 2 de novembre de 2020.

Data de càrrec de rebuts domiciliats, dia 15 d´octubre de 2020.

El que es fa públic per a general conexeixement.
Eivissa, 16 de juny de 2020

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Obertura termini de presentació sol·licituds per a participar en el procediment d'atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

L’Ajuntament d’Eivissa informa que al BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020, s’han publicat les bases que han de regir l’atorgament de dotze noves llicències d’autotaxi
del municipi d’Eivissa, sis de les quals ho seran per a vehicles adaptats per a persones amb necessitats de mobilitat.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOIB.

Llegeix més...