Setembre 16, 2019

ajuntamentdaltvila

Llistat persones admeses atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

De conformitat amb les Bases que han de regir l'atorgament de dotze llicències d'autotaxi del municipi d'Eivissa queda exposada la relació de persones admeses a fi de que les associacions professionals d'empresaris i treballadors del sector puguin al.legar el que estimin procedent al seu dret, en un termini de quinze dies des de l'endemà d'aquesta publicació (BOIB 17 d'agost de 2019).

Enllaç a:
· Llistat en pdf

Llegeix més...

Anunci aprovació bases reguladores parades de venda al mercat Ses Figueretes 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2019 (Decret 2019-2709) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda al mercat periòdic de Figueretes per a l’any 2019, queden exposades al
públic, al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal https://eivissa.sedelectronica.es.
Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 2 de maig de 2019

La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven