Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2019, va aprovar definitivament la concessió de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019. D'acord amb l'article 5, de les bases específiques reguladores de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019, es notifica a les entitats beneficiàries, mitjançant publicació de dia 9 d'agost al tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica municipal, la proposta de resolució definitiva.

El termini per justificar és de 15 dies hàbils comptadors a l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió definitiva (publicat a la seu electrònica: 09/08/2019)

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

------------------------------------------------------------------------
Proposta provisional de Subvencions de Benestar Social 2019
Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. (Data publicació tauler: 15/07/2019)

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

------------------------------------------
Convocatòria de Subvencions de Benestar Social 2019

En el BOIB núm. 61, de 4 de maig de 2019, va ser publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social per a l’any 2019. Les bases reguladores de les subvencions de Benestar Social es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index).

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB. (Data: Dissabte 4 de maig de 2019)

Objecte: Subvencionar entitats socials i sociosanitàries, que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

Enllaç a:
· Bases, model de sol·licitud i tràmit on line a la seu electrònica