Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Subvencions en matèria d'esports pel manteniment d'entitats esportives 2022

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria, és la regulació de la concessió de subvencions en matèria d’Esports, orientada a clubs, entitats esportives i AMPAS, per al foment de l’esport i de l’activitat física al municipi d’Eivissa, dirigides sempre a entitats sense ànim de lucre.

Termini:
El termini per a la presentació de les sol.licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir del següent de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOIB (publicat al BOIB núm. 94, de dia 21 de juliol de 2022).
(Del dia 22 de juliol fins el 16 d'agost inclòs)

Lloc de presentació:
Seu electrònica Patronat d'Esports: https://esports-eivissa.sedelectronica.es/dossier.2

Text integre:
Consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/639028

Convocatòria
BOIB
Formulari sol·licitud 
Formulari justificació

Subvencions en matèria de Benestar Social (convocatòria 2022)

Objecte: regular la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d'Eivissa que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

 

Termini: la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB (publicat a BOIB núm. 85 de 30 de juny de 2022)

 

Text íntegre: consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635403)

Convocatòria de beques en matèria d'arqueologia 2022

Convocatòria de beques per la realització de practiques de laboratori en matèria d'arqueologia que convoca anualment l'Ajuntament d'Eivissa.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint (20) dies hàbils a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB.
Data de publicació: 11 de juny de 2022

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
36
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3