Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta de valoració provisional de Subvencions en matèria d'Esports 2019

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019

S'informa els interessats mitjançant la publicació al Tauler d’Anuncis electrònic de la seu electrònica del Patronat Municipal d’Esports (http://esports-eivissa.sedelectronica.es/info.0), amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació 05/09/2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
37
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3